Over Ons

Beleidsplan Islamitische Stichting Soebhanie te Utrecht

“Masdjied Anware Qoeba”

 

HET DOEL VAN DE STICHTING

Het doel van de stichting is naast het beheer van de moskee, het geven van les in de Islam, het geven van voorlichting aan andere moslims en niet-moslims over de Islam, het leggen van contacten met groeperingen, instellingen en organisaties in en buiten Nederland, het verrichten van sociaal, maatschappelijk en cultureel werk onder de moslims in Utrecht en omstreken. De kosten om de moskee te exploiteren, wordt gefinancierd met giften die donateurs betalen. Islamitische Stichting Soebhanie krijgt geen subsidies van de overheid of andere instanties.

DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING

Islamitische Stichting Soebhanie houdt zich, zoals eerder gemeld, bezig met tal van activiteiten. Het bestuur is samen met heel veel vrijwilligers hard aan het werk om ten dienste te staan voor de donateurs in het bijzonder en voor de totale moslimgemeenschap in Utrecht en omstreken. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten van de stichting:

Organisatie van lezingen:

Islamitische Stichting Soebhanie organiseert regelmatig lezingen of religieuze bijeenkomsten. In de meeste gevallen worden deze lezingen in de Nederlandse taal gehouden, omdat de meeste mensen en vooral de jeugd alleen deze taal machtig is.

 

De Vrouwengroep:

De Vrouwengroep is ca. 5 jaar geleden opgericht. Deze groep houdt zich bezig met het geven van Islamitische lessen aan vrouwen en kinderen. Dit doen zij elke zondag van 09.30 tot 13.00 uur. Ook geven de vrouwen voorlichting over praktische zaken als lijkbewassing, het verrichten van de bedevaart naar Mekka in Saoedie Arabie etc.

De Jongerengroep:

Deze groep organiseert tal van activiteiten voor iedereen, maar in het bijzonder voor de jongeren: sport en spel zowel binnen als buiten, lessen over het geloof en lezingen.

De Koranschool

Elke zondag wordt van 10.00 tot 13.00 uur wordt er les gegeven aan kinderen (jongens en meisjes) en volwassenen. Het gaat hier om Arabisch les en lessen over het geloof. Waarom Arabisch? Omdat Arabisch de taal is waarin de Koran is geopenbaard. In deze taal wordt de Koran ook gereciteerd. De verplichte dagelijkse gebeden worden ook in het Arabisch gedaan. Bij lessen over het geloof gaat het om de geschiedenis van de Islam, het leven en overleveringen (Hadiths) van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met Hem), uitleg over de Koran, Islamitische wetten en hoe een moslim hoort te leven (goed gedrag).

 

ISLAMITISCHE STICHTING SOEBHANIE EN DE BUURT

We werken ook met andere moskeeën en instellingen samen. Met de activiteiten van ons leveren we een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in Utrecht en in onze buurt. Dit willen we graag zo houden en verder verbreden . Sinds ons bestaan doen wij er alles aan om overlast in en om de buurt zo veel als mogelijk te beperken. Wij willen in goede harmonie leven met onze buren. De Profeet (vrede zij en zegeningen zij met Hem) heeft gezegd : ‘ Degene die inAllah (SWT) en in de Laatste Dag gelooft, laat hem zijn buur goed behandelen’

Het is dus een plicht van een moslim om goed om te gaan met zijn buren !

Wij nodigen een ieder uit om samen met ons de buurt nog mooier en veiliger te maken.

TOEKOMST RELIGIEUZE GEMEENSCHAP

In de komende jaren willen we verder bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap. Dat willen we doen door:

 

  1. Zelfreflectie. De Masdjied Anware Qoeba een plaats iswaar je gestimuleerd wordt tot het ont­dekken van een eigen, persoonlijke geloofshouding en -beleving. Het leven mag even langzaam zijn. Je leert om naar binnen te kijken, nieuwe kanten aan jezelf te ontdekken, jezelf meer te accepteren met je goede en zwakke kanten.

 

  1. Groei in de omgang met en zorg voor elkaar. De Masdjied Anware Qoeba is een

plek van ontmoeting, waarin niet alles in productiviteit hoeft te worden gemeten. Tegenover anonimiteit en vereenzaming is er in de Masdjied de mogelijkheid om naar elkaar en anderen om te zien. Er is de mogelijkheid om in kleine groepen aandachtig naar elkaar te luisteren en er is een

klimaat van betrokkenheid en bevestiging. Daardoor ontstaat ook de basis van veiligheid om intensieve gesprekken te voeren en meningsverschillen aan te durven, hetgeen voor een vitale en plurale gemeenschap noodzakelijk is.

 

  1. Groei met onze naasten. Wij willen er zijn voor anderen en werken aan een leefbare aarde. Zo willen we met elkaar gaandeweg ontdekken wat gerechtigheid en solidariteit inhouden. Dit door open te staan voor vragen die van dichtbij en verderaf aan ons worden gesteld. Dat kunnen zowel structurele als incidentele vragen zijn. Daarbij zullen we ook keuzes maken, die passen bij de mogelijkheden én beperkingen van onze stichting en (financiële) middelen. Wij kunnen niet verder springen dan onze polsstok lang is.

 

VRIJWILLIGERSBELEID

 

Het “vrijwilligersbeleid” zal in komende jaren verder opgepakt moeten worden. Zo zijn o.a. concrete en heldere taakomschrijvingen van de diverse functies (inclusief tijdsbesteding) onontbeerlijk. Daarnaast zijn evaluatiegesprekken bij het neerleggen van een functie van belang om te bezien wat mensen motiveert of demotiveert.

 

Van belang is het aanleggen van een databank van talenten, vaardigheden, ideeën, projecten en vacatures.

 

 

FINANCIEN VAN DE STICHTING

Werving van middelen:

De stichting ontvangt enkel gelden van haar sympathisanten in de vorm van giften of donaties. Voor de komende 5 jaar verwachten we financieel een stabiele situatie. Dit houdt in dat niet vanuit financiële noodzaak naar samenwerking gezocht behoeft te worden. Dit zal de Stichting niet weerhouden te blijven nadenken over de vraag hoe efficiënt met de inzet van mensen en (financiële) middelen om te gaan.

 

Beheer van middelen:

Alleen de bestuurders van de stichting hebben de beschikking over de middelen van de Stichting. De bestuurders kunnen enkel gezamenlijk besluiten nemen, geen van de bestuurders heeft zelfbeschikkingsrecht. De bestuurders stellen elk kalender jaar een financieel verslag op.

 

Besteding van middelen

De tot de Stichting beschikbare middelen worden enkel aangewend voor het beheer van de Moskee, religieuze en maatschappelijke activiteiten. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

COMMUNICATIE

Publiciteit en communicatie is steeds belangrijker geworden, ook voor Moskeen. Op dit onderdeel zal de Masdjied Anware Qoeba een samenhangend beleid moeten ontwikkelen en dit beleid omzetten in een communicatieplan. Talenten en ervaring van sympathisanten op dit terrein dienen hiervoor in de komende tijd te worden aangeboord en gebundeld.

 

Een belangrijke onderdeel hiervan is de website van de stichting.